04/05/2024

Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động 2024

Vào lúc 8h30 ngày 25 tháng 4 năm 2024, Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định đã tổ chức Hội nghị Đ...

26/04/2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỒ PHẦN CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH NĂM 2024

Vào lúc 8h30, ngày 24 tháng 4 năm 2024 tại Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Gia ...

04/05/2024

Vào lúc 8h30 ngày 25 tháng 4 năm 2024, Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định đã tổ chức Hội nghị Đ...

26/04/2024

Vào lúc 8h30, ngày 24 tháng 4 năm 2024 tại Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Gia ...