20/06/2023

HỘI THAO SAWACO NĂM 2023

Hội thao Sawaco năm 2023 - Chào mừng kỷ niệm 18 năm thành lập Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn và 149 năm h&i...

20/06/2023

Hội thao Sawaco năm 2023 - Chào mừng kỷ niệm 18 năm thành lập Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn và 149 năm h&i...