Giải trình báo cáo tài chính Quý 3 năm 2023 - 20/10/2023

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông trên thị trường chứng khoán và Quy chế công bố thông tin tại Sở GDCK Hà Nội ban hành theo quyết định số 606/QĐ-SGDCK Hà Nội.

Căn cứ báo cáo tài chính quý III năm 2023 của Công ty lập ngày 18/10/2023. Qua số liệu quý III/2023 so với số liệu cùng kỳ quý III/2022 có sự thay đổi lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trên 10%. 

 

Nội dung Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định giải trình xem chi tiết ở file đính kèm sau.