Ngưng cung cấp nước một phần các tuyến đường thuộc khu vực Phường 15 Quận Phú Nhuận (07/03/2024)

Nhằm thực hiện công tác gắn van xả cặn khu vực DMA PN1500 thuộc Phường 15 Quận Phú Nhuận. Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định sẽ tạm ngưng cung cấp nước một phần các tuyến đường thuộc khu vực Phường 15 Quận Phú Nhuận.

Khu vực và thời gian cụ thể như sau:

      - Khu vực: Toàn bộ hẻm 73 đường Duy Tân, Phường 15, Quận PhúNhuận.

      - Thời gian: Bắt đầu từ 10h00 ngày 11/3/2024 đến 12h00 ngày11/3/2024.

Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định thông báo đến Quý Công tyvà khách hàng trong khu vực nêu trên được biết để có kế hoạch dự trữ nước phụcvụ cho sản xuất và sinh hoạt.