Ngưng cung cấp nước một phần các tuyến đường thuộc khu vực Phường 7 Quận Phú Nhuận (07/03/2024)

Nhằm thực hiện công tác gắn van chặn tuyến khu vực DMA PN0701 thuộc Phường 7 Quận Phú Nhuận. Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định sẽ tạm ngưng cung cấp nước một phần các tuyến đường thuộc khu vực Phường 7 Quận Phú Nhuận.

Trong khu vực và vị trí cụ thể như sau:

 - Khu vực: 

     + Từ số 126 đến 280 đường Phan Xích Long, Phường 7, Quận Phú Nhuận;

     + Toàn bộ đường Hoa Trà, Phường 7, Quận Phú Nhuận;

      + Toàn bộ đường Hoa Lài, Phường 7, Quận Phú Nhuận;

      + Toàn bộ đường Hoa Thị, Phường 7, Quận Phú Nhuận;

      + Toàn bộ đường Hoa Giấy, Phường 7, Quận Phú Nhuận;

      + Toàn bộ đường Hoa Sữa, Phường 7, Quận Phú Nhuận;

   - Thời gian: Bắt đầu từ 22h00 ngày 12/3/2024 đến 05h00 ngày 13/3/2024.

Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định thông báo đến Quý Công ty và khách hàng trong khu vực nêu trên được biết để có kế hoạch dự trữ nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt.