[Khẩn] Tạm ngưng cung cấp nước tại khu vực Quận Bình Thạnh

Tuyến ống cấp nước D2400 - Thủ Đức 3 bị sự cố và tạm ngưng cấp nước. Do đó, Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định kính thông báo đến khách hàng thông tin về việc tạm ngưng cấp nước trong thời gian và khu vực cụ thể như sau: 

- Khu vực: Quận Bình Thạnh: Phường 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 25, 26, 27, 28

- Thời gian: Từ 0h00 đến 2h00 ngày 19/04/2024

Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định thông báo đến quý Công ty và khách hàng trong khu vực nêu trên được biết để có kế hoạch dự trữ nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt.